Inschrijven

Wie kan zich in ons internaat inschrijven?

Het internaat is toegankelijk voor jongens en meisjes van 2.5 tot 21 jaar, die schoollopen in het buitengewoon onderwijs. Leerlingen van volgende scholen kunnen ingeschreven worden in het internaat:

Campus Sterrebos
* GO! MPI Campus Sterrebos (kleuter- en lagere afdeling)
type basisaanbod-1-2-3-4-8-9
Bornstraat 52- 8800 Roeselare

* GO! SBSO Campus Sterrebos (middelbare afdeling)
OV3 basisaanbod, type 3-4-9
Bornstraat 52- 8800 Roeselare

* GO! Campus Ter Sterre secundaire afdeling
OV4 type 9
Passendaalsestraat 26- 8890 Moorslede

GO! BSBO De Vlier
kleuter en lagere afdeling
basisaanbod , type basisaanbod – 2 – 3 – 9
Guido Gezellestraat 91
8940 Geluwe
Uw zoon/dochter is pas officieel ingeschreven wanneer onderstaande documenten volledig en correct werden ingevuld en ondertekend :

  • een (her) inschrijvingsformulier
  • medische gegevens en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie (zie bijlage)
  • verklaring akkoord “toedienen van medicatie door” (zie bijlage)
    (2 kleefbriefjes van de mutualiteit meebrengen)
  • leeftijdsgebonden toelatingen ( zoals toestemming tot roken)
  • bijzondere toelatingen
  • verklaring akkoord internaatreglement/leefregels;
  • verklaring akkoord “gebruik van beeldmateriaal -BLOG”
  • een verklaring van de ouders of voogd met de verbintenis het verblijf op het internaat te betalen.

De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs (en de SIS-kaart) kunnen voorleggen.

De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar, m.a.w. men moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven.

Bij manifest en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden. Met andere woorden, op 1 september moeten alle internaatfacturen van het voorgaande schooljaar betaald zijn.

Inschrijvingen kunnen gebeuren het gehele jaar door. We zijn steeds open tijdens de schooldagen. Vrijblijvend bezoek is steeds mogelijk na een telefonische afspraak of mail.
In de zomervakantie is de campus  open op weekdagen van 1 juli tot en met 5 juli en van 16 augustus tot en met 31 augustus.

Het leerlingdossier

Er wordt van elke intern een dossier bijgehouden. Dit dossier bevat alle relevante informatie die het mogelijk maakt de intern zo goed mogelijk te begeleiden. Het dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard.

De intern heeft altijd het recht om zijn/haar eigen dossier in te zien. Indien nodig, krijgt de intern toelichting over de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden. De intern heeft het recht om een eigen versie te geven van de feiten vermeld in zijn/haar dossier en hij/zij kan zelf documenten laten toevoegen.

Actief pluralisme

Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in ons internaat en hun eigenheid wordt er gerespecteerd.

Elke intern heeft recht op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer.Het internaatteam gaat op respectvolle wijze om met elke politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuiging en seksuele geaardheid. Het internaatteam waakt erover dat internen respectvol met elkaar omgaan.

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het evenwel in ons internaat niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle activiteiten, zowel binnen als buiten de internaatmuren. Het verbod geldt voor alle residenten van het internaat.

Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.